గ్రహబలం - Astrology

Daily Rasiphalalu in Telugu (30-03-2020) - Sakshi
March 30, 2020, 05:25 IST
శ్రీశార్వరినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు. చైత్ర మాసం. తిథి శు.షష్ఠి రా.10.34 వరకు. తదుపరి సప్తమి. నక్షత్రం రోహిణి ప.1.26 వరకు, తదుపరి మృగశిర....
Weekly Horoscope From March 29th To april 4th In Sakshi Funday 2020
March 29, 2020, 09:02 IST
మేషం: (అశ్వని, భరణి, కృత్తిక 1 పా.)
Daily Rasiphalalu in Telugu (29-03-2020) - Sakshi
March 29, 2020, 05:45 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, తిథి శు.పంచమి రా.10.06 వరకు, తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం కృత్తిక ప.12.11 వరకు, తదుపరి రోహిణి...
Daily Rasiphalalu in Telugu (28-03-2020) - Sakshi
March 28, 2020, 05:44 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, తిథి శు.చవితి రా.9.10 వరకు తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం భరణి ఉ.10.24 వరకు తదుపరి కృత్తిక,...
Daily Rasiphalalu in Telugu (27-03-2020) - Sakshi
March 27, 2020, 06:05 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్ర మాసం, తిథి శు.తదియ రా.7.46 వరకు, తదుపరి చవితి నక్షత్రం అశ్వని ఉ.8.16 వరకు, తదుపరి భరణి,...
Daily Horoscope in Telugu (26-03-2020) - Sakshi
March 26, 2020, 06:33 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, తిథి శు.విదియ సా.5.56 వరకుతదుపరి తదియ, నక్షత్రం అశ్వని పూర్తి (24 గంటలు), వర్జ్యం రా.3....
Daily Horoscope in Telugu (25-03-2020) - Sakshi
March 25, 2020, 06:08 IST
శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువుచైత్ర మాసం, తిథి శు.పాడ్యమి సా.3.54 వరకు, తదుపరి విదియ నక్షత్రం రేవతి తె.5.48వరకు (తెల్లవారితే...
Daily Horoscope in Telugu (24-03-2020) - Sakshi
March 24, 2020, 06:17 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి అమావాస్య ప.1.46 వరకు, తదుపరి చైత్ర శు.పాడ్యమి, నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర రా.3.14 వరకు...
Daily Horoscope in Telugu (23-03-2020) - Sakshi
March 23, 2020, 05:35 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు. ఫాల్గుణ మాసం. తిథి బ.చతుర్దశి ఉ.11.48 వరకు, తదుపరి అమావాస్య. నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర రా.12.40 వరకు,...
Daily Horoscope in Telugu (22-03-2020) - Sakshi
March 22, 2020, 05:41 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.త్రయోదశి ఉ.10.03 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం శతభిషం రా.10.18 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (21-03-2020) - Sakshi
March 21, 2020, 06:22 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.ద్వాదశి ఉ.8.44 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి, నక్షత్రం ధనిష్ఠ రా.8.14 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu(20-03-2020) - Sakshi
March 20, 2020, 05:44 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.ఏకాదశి ఉ.7.47 వరకు, తదుపరి ద్వాదశి, నక్షత్రం శ్రవణం సా.6.33 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu 19-03-2020 - Sakshi
March 19, 2020, 06:22 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.దశమి ఉ.7.23 వరకు, తదుపరి ఏకాదశినక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ సా.5.20 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (18-03-2020) - Sakshi
March 18, 2020, 06:16 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.నవమి ఉ.7.29 వరకు తదుపరి దశమి, నక్షత్రం పూర్వాషాఢ సా.4.41 వరకుతదుపరి ఉత్తరాషాఢ...
Daily Horoscope in Telugu (17-03-2020) - Sakshi
March 17, 2020, 06:04 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.అష్టమి ఉ.8.10 వరకు, తదుపరి నవమి నక్షత్రం మూల సా.4.27 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (16-03-2020) - Sakshi
March 16, 2020, 05:29 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు. ఫాల్గుణ మాసం. తిథి బ.సప్తమి ఉ.9.14 వరకు, తదుపరి అష్టమి. నక్షత్రం జ్యేష్ఠ సా.4.44 వరకు, తదుపరి మూల....
Weekly Horoscope From March 15th To 21st In Sakshi Funday
March 15, 2020, 07:48 IST
మేషం : (అశ్వని, భరణి, కృత్తిక 1 పా.)
Daily Horoscope in Telugu (15-03-2020) - Sakshi
March 15, 2020, 05:23 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.షష్ఠి ఉ.10.44 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం అనూరాధ సా.5.22 వరకు, తదుపరి జ్యేష్ఠ...
Daily Horoscope in Telugu (14-03-2020) - Sakshi
March 14, 2020, 06:28 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.పంచమి ప.12.34 వరకు తదుపరి, షష్ఠి, నక్షత్రం విశాఖ రా.6.20 వరకు, తదుపరి అనూరాధ,...
Daily Rasi Phalalu in Telugu(13-03-2020) - Sakshi
March 13, 2020, 06:18 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.చవితి ప.2.39 వరకు, తదుపరి పంచమినక్షత్రం స్వాతి రా.7.40 వరకు, తదుపరి విశాఖ,...
Daily Horoscope in Telugu (12-03-2020) - Sakshi
March 12, 2020, 06:26 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.తదియ సా.4.54 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రంచిత్త రా.9.10 వరకు, తదుపరి స్వాతి,...
Daily Horoscope in Telugu (11-03-2020) - Sakshi
March 11, 2020, 06:26 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.విదియ రా.7.16వరకు తదుపరి తదియ, నక్షత్రం హస్త రా.10.50 వరకు తదుపరి చిత్త,...
Daily Horoscope in Telugu (10-03-2020) - Sakshi
March 10, 2020, 06:25 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం, తిథి బ.పాడ్యమి రా.9.41 వరకు, తదుపరివిదియ, నక్షత్రం ఉత్తర రా.12.29 వరకు, తదుపరి హస్త,...
Daily Horoscope in Telugu (09-03-2020) - Sakshi
March 09, 2020, 06:09 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు. ఫాల్గుణ మాసం. తిథి పౌర్ణమి రా.12.00 వరకు, తదుపరి బ.పాడ్యమి. నక్షత్రం పుబ్బ రా.2.08 వరకు, తదుపరి...
Weekly Horoscope From March 8th To 16th - Sakshi
March 08, 2020, 08:08 IST
మేషం : (అశ్వని, భరణి, కృత్తిక 1 పా.)
Daily Horoscope in Telugu (07-03-2020) - Sakshi
March 08, 2020, 07:11 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు. చతుర్దశి రా. 2.14, వరకు, తదుపరి పౌర్ణమి నక్షత్రం మఖ రా.3.40 వరకు (తెల్లవారితే...
Daily Horoscope in Telugu (07-03-2020) - Sakshi
March 07, 2020, 06:12 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.ద్వాదశి ఉ.6.04 వరకు, తదుపరి త్రయోదశి తె.4.10 వరకు (తెల్లవారితే ఆదివారం),...
Daily Horoscope in Telugu (06-03-2020) - Sakshi
March 06, 2020, 05:56 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు. ఏకాదశి ఉ.7.20 వరకు, తదుపరిద్వాదశి, నక్షత్రం పునర్వసు ఉ.6.37 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (05-03-2020) - Sakshi
March 05, 2020, 05:48 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.దశమి ఉ.8.19 వరకు, తదుపరి ఏకాదశి నక్షత్రం ఆరుద్ర ఉ.6.56 వరకు, తదుపరి పునర్వసు,...
Daily Horoscope in Telugu (04-03-2020) - Sakshi
March 04, 2020, 04:42 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.నవమి ఉ.8.47 వరకు తదుపరి దశమి, నక్షత్రం మృగశిర ఉ.6.47 వరకు, తదుపరి ఆరుద్ర,...
Daily Horoscope in Telugu (03-03-2020) - Sakshi
March 03, 2020, 05:57 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.అష్టమి ఉ.8.45 వరకు, తదుపరినవమి, నక్షత్రం రోహిణి ఉ.6.02 వరకు, తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu (02-03-2020) - Sakshi
March 02, 2020, 05:55 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు. ఫాల్గుణ మాసం. తిథి శు.సప్తమి ఉ.8.12 వరకు, తదుపరి అష్టమి. నక్షత్రం రోహిణి పూర్తి (24గంటలు). వర్జ్యం...
Daily Horoscope in Telugu (01-03-2020) - Sakshi
March 01, 2020, 05:30 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.షష్ఠి ఉ.7.11 వరకు, తదుపరి సప్తమి, నక్షత్రం కృత్తిక తె.4.51 వరకు (తెల్లవారితే...
Daily Horoscope in Telugu (29-02-2020) - Sakshi
February 29, 2020, 06:37 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.షష్ఠి పూర్తి (24 గంటలు)నక్షత్రం భరణి రా.3.11 వరకు, తదుపరి కృత్తికవర్జ్యం ప.11....
Daily Horoscope in Telugu (28-02-2020) - Sakshi
February 28, 2020, 05:55 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.పంచమి తె.5.34 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం), తదుపరి షష్ఠి, నక్షత్రం అశ్వని రా.1.06...
Daily Horoscope in Telugu (27-02-2020) - Sakshi
February 27, 2020, 05:27 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.చవితి రా.3.45 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం రేవతి రా.10.43 వరకు, తదుపరి అశ్వని...
Daily Horoscope in Telugu (26-02-2020) - Sakshi
February 26, 2020, 06:15 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.తదియ రా.1.44 వరకు, తదుపరి చవితి, నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర రా.8.10 వరకు, తదుపరిరేవతి...
Daily Horoscope in Telugu(25-02-2020) - Sakshi
February 25, 2020, 06:17 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువుఫాల్గుణ మాసం, తిథి శు.విదియ రా.11.35 వరకు, తదుపరి తదియ నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర సా.5.35 వరకు, తదుపరి,...
Daily Horoscope in Telugu (24-02-2020) - Sakshi
February 24, 2020, 06:24 IST
శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం. ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు. ఫాల్గుణ మాసం. తిథి శు.పాడ్యమి రా.9.34 వరకు, తదుపరి విదియ. నక్షత్రం శతభిషం ప.3.10 వరకు, తదుపరి...
Weekly Horoscope 23 February 29 February 2020 - Sakshi
February 23, 2020, 07:06 IST
మేషం: (అశ్వని, భరణి, కృత్తిక 1 పా.)
Daily Horoscope in Telugu (23-02-2020) - Sakshi
February 23, 2020, 05:12 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, తిథి అమావాస్య రా.7.49 వరకు, తదుపరి ఫాల్గుణ శు.పాడ్యమి నక్షత్రం ధనిష్ఠ ప.12.56 వరకు తదుపరి...
Daily Horoscope in Telugu(22-02-2020) - Sakshi
February 22, 2020, 08:07 IST
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, తిథి బ.చతుర్దశి సా.6.28 వరకు తదుపరి అమావాస్య, నక్షత్రం శ్రవణం ఉ.11.10 వరకుతదుపరి ధనిష్ఠ,...
Back to Top