ఫొటోషూట్‌లకు కేరాఫ్ అడ్రస్ బీచ్‌రోడ్డు | Sakshi
Sakshi News home page

ఫొటోషూట్‌లకు కేరాఫ్ అడ్రస్ బీచ్‌రోడ్డు

Published Sat, Apr 30 2022 9:45 AM | Updated 30 Min Ago

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
1/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
2/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
3/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
4/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
5/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
6/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
7/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
8/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
9/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
10/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
11/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
12/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Wedding Photographers Beach Road Visakhapatnam - Sakshi
13/13

విశాలమైన తీరం.. ప్రకృతి అందాలకు మన పరిసరాలు నెలవు కావడంతో.. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ తరలివస్తున్నారు. రానున్న రెండు నెలల్లో అధిక సంఖ్యలో ఒక్కటవుతున్న జంటలు.. ముందుగానే భీమిలి, రుషికొండ, తొట్లకొండ, మంగమారిపేట బీచ్‌లకు రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోతున్నాయి. సూర్యోదయానికి ముందే ఇక్కడకు చేరుకుని.. ప్రకృతి అందాల మధ్య ఫొటోలు దిగి పదిలపరుచుకుంటున్నాయి.

Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement