ఒంగోలులో నిధి అగర్వాల్‌ సందడి | Sakshi
Sakshi News home page

ఒంగోలులో నిధి అగర్వాల్‌ సందడి

Published Sat, Dec 21 2019 8:40 AM | Updated 30 Min Ago

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
1/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
2/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
3/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
4/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
5/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
6/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
7/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
8/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
9/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
10/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
11/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
12/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
13/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
14/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
15/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
16/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Happi Mobiles Launching in Ongole By Nidhhi Agerwal Photo Gallery - Sakshi
17/17

అందాల సుందరి సినీ నటి నిధి అగర్వాల్‌ ఒంగోలులో శుక్రవారం సందడి చేసింది.ప్లైయింగ్‌ కిస్‌లతో కుర్రకారు హృదయాలు కొల్ల గొట్టింది.

Advertisement
 
Advertisement