‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Published Mon, Mar 20 2023 7:35 AM | Updated 30 Min Ago

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
1/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
2/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
3/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
4/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
5/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
6/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
7/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
8/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
9/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
10/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
11/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
12/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
13/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
14/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
15/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
16/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
17/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
18/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
19/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

RangaMarthanda Movie Press Meet Pics - Sakshi
20/20

RangaMarthanda Movie : ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రం ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Advertisement
 
Advertisement