తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై మలయప్ప స్వామి | Sakshi
Sakshi News home page

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై మలయప్ప స్వామి

Published Tue, Sep 22 2020 11:35 AM | Updated 30 Min Ago

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
1/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
2/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
3/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
4/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
5/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
6/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
7/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
8/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
9/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
10/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
11/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
12/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Kalpavriksha Vahanam at Tirumala Brahmotsavam Photo Gallery - Sakshi
13/13

ఉత్సవాల్లో నాలుగోరోజైన మంగళవారం ఉదయం స్వామివారికి కల్పవృక్ష వాహనసేవ జరిగింది. శ్రీ మలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై తలపాగ, జాటీతో నయనానందకరంగా కనిపించారు

Advertisement
 
Advertisement