" సండే'' సరదాగా.. సందడిగా.. | Sakshi
Sakshi News home page

" సండే'' సరదాగా.. సందడిగా..

Published Mon, Nov 1 2021 9:32 AM | Updated 30 Min Ago

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
1/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
2/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
3/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
4/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
5/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
6/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
7/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
8/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
9/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

charminar sunday funday Photo Gallery - Sakshi
10/10

‘ఏక్‌ షామ్‌.. చార్మినార్‌ కే నామ్‌’ ఆద్యంతం సందడిగా జరిగింది. యువత కేరింతలు.. సందర్శకుల సెల్ఫీలతో సరదాగా కొనసాగింది. త్రివర్ణ విద్యుత్‌ కాంతుల్లో చార్మినార్‌ తళుకులీనింది.

Advertisement
 
Advertisement