చినుకుల వేళ.. తళుకుల తార

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

  • టాప్‌ క్లాస్‌ మోడల్స్, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీస్‌ నగరంలోని ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల కళ్ల ముందు మెరిశారు. శుక్రవారం రాత్రి తాజ్‌ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో నిర్వహించిన బ్లెండర్స్‌ప్రైడ్‌ ఫ్యాషన్‌ టూర్‌ సిటీజనుల్లో జోష్‌ నింపింది. గౌరవ్‌ దుస్తుల్లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసిన షో స్టాపర్‌ బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బాలీవుడ్‌ నటి, గాయని ఆదితి హైదర్‌ కూడా షో స్టాపర్‌గా గౌరవ్‌ డిజైన్లలో తళుక్‌మన్నారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top