కోటి దీపోత్సవానికి హాజరైన తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ | Sakshi
Sakshi News home page

కోటి దీపోత్సవానికి హాజరైన తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌

Published Tue, Nov 16 2021 12:10 PM | Updated 30 Min Ago

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
1/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
2/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
3/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
4/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
5/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
6/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
7/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
8/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
9/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Koti Depostavam 2021 Photo Gallery - Sakshi
10/10

కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తి టీవీ ఆధ్వర్యంలో నాలుగోరోజు కోటి దీపోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర కల్యాణం నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గోన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందర్‌ రాజన్‌ ముఖ్యఅతిథిగా హజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు

Advertisement
 
Advertisement