ఫ్యామిలీతో డిప్యూటీ సీఎం పుష్ప శ్రీవాణి-ఫోటోలు | Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

ఫ్యామిలీతో డిప్యూటీ సీఎం పుష్ప శ్రీవాణి-ఫోటోలు

Published Tue, Aug 31 2021 4:10 PM | Last Updated on

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
1/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
2/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
3/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
4/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
5/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
6/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
7/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
8/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
9/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
10/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
11/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
12/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
13/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
14/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
15/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
16/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
17/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Deputy CM Pushpa Sreevani with family Photo Gallery - Sakshi
18/18

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డిప్యూటీ సీఎం పాముల పుష్ప శ్రీవాణి.. మంగళవారం (ఆగస్టు 31) తన భర్త శత్రుచర్ల పరీక్షిత్‌ రాజు బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement