హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Published Mon, Oct 3 2022 12:28 PM | Updated 30 Min Ago

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
1/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
2/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
3/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
4/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
5/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
6/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
7/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
8/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
9/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
10/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
11/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
12/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
13/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
14/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
15/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
16/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
17/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
18/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
19/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
20/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad Balkampet Yellamma Temple - Sakshi
21/21

Bathukamma 2022 Celebrations At Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Advertisement
 
Advertisement