సృజనకు హ్యాట్సాప్‌ | INSPIRE EXHIBITION | Sakshi
Sakshi News home page

సృజనకు హ్యాట్సాప్‌

Published Sat, Nov 5 2016 12:16 AM | Last Updated on

INSPIRE EXHIBITION
1/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

INSPIRE EXHIBITION
2/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

INSPIRE EXHIBITION
3/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

INSPIRE EXHIBITION
4/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

INSPIRE EXHIBITION
5/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

INSPIRE EXHIBITION
6/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

INSPIRE EXHIBITION
7/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

INSPIRE EXHIBITION
8/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

INSPIRE EXHIBITION
9/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

INSPIRE EXHIBITION
10/10

ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అందుకునేలా.. జనావళికి ఉపయుక్తంగా.. చిట్టిబురల్ల్రో  ఉన్న ఆలోచనలకు పదునుపెట్టి అద్భుత ఆవిష్కరణలకు తెరదీశారు చిన్నారులు. ప్రతిభకు అద్దంపట్టేలా ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులు చూసిన వారంతా ఔరా! అని ప్రశంసిస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో ఉన్న కోటి ఆలోచనల కొలువుకు వేదికైంది కాకినాడ ఏఎంజీ పాఠశాల. కాకినాడలో గురువారం ప్రారంభమైన జిల్లా స్థాయి విద్యావైజ్ఞానిక ప్రదర్శన శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఈ ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు ఉంచిన ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.  – భానుగుడి (కాకినాడ)  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement