అభిమానులతో కలిసి సినిమా చూసిన బాలయ్య

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 • యన్‌.టి.ఆర్‌ బయోపిక్‌ ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు చిత్రయూనిట్ అభిమానులతో కలిసి సినిమాను వీక్షించారు. చిత్రయూనిట్ ఉదయం ఆరు గంటలకు అభిమానులతో కలిసి భ్రమరాంబ థియేటర్లో సినిమా చూశారు. మిగతా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ఏయంబీ సినిమాస్‌లో సినిమా చూశారు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ స్యయంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో విద్యబాలన్‌, సుమంత్‌, కల్యాణ్‌ రామ్‌, రానా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top