కడప పెద్ద దర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

కడప పెద్ద దర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

Published Thu, Nov 30 2023 7:50 PM | Updated 30 Min Ago

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
1/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
2/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
3/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
4/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
5/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
6/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
7/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
8/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
9/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
10/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
11/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
12/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
13/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
14/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
15/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
16/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
17/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

CM YS Jagan Participated in Prayer at Ameen Peer Dargah in Kadapa Photos - Sakshi
18/18

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కడపలో పర్యటించారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన పెద్దదర్గా ఉరుసు ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరపున మజార్లకు చాదర్‌ సమర్పించారు. అనంతరం ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

Advertisement
Advertisement