విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవం (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవం (ఫొటోలు)

Published Fri, Oct 28 2022 10:22 AM | Updated 30 Min Ago

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
1/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
2/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
3/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
4/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
5/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
6/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
7/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
8/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
9/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
10/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
11/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
12/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
13/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
14/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
15/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
16/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
17/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Goddess Kanaka Durga adorned with four lakh Bangles - Sakshi
18/18

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై గాజుల ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దుర్గమ్మ అమ్మవారి మూలవిరాట్‌తో పాటు మహా మండపం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని గాజులతో అలంకరించారు.

Advertisement
 
Advertisement