ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ భారత షూటర్ల హవా

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

 • ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2018లో భారత క్రీడాకారుల హవా కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు భారత యువ షూటర్‌ సౌరభ్‌ చౌదరి స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. మంగళవారం పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్‌ పిస్టల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఫైనల్‌ పోరులో సౌరభ్‌ చౌదరి 240.7 పాయింట్లు సాధించి పసిడిని ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇదే విభాగంలో మరో భారత షూటర్‌ అభిషేక్‌ వర్మ కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top