విల్లామేరీ విద్యార్థినులు ఉద్యమ స్ఫూర్తి

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

 • స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం మొదలు తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు వివిధ ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టారు విల్లామేరీ మహిళా కళాశాల విద్యార్థినులు. బుధవారం సోమాజిగూడలోని కళాశాలలో పొలిటికల్‌ సైన్స్‌ విద్యార్థినులు ‘నేషనల్‌ మూవ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హిందుస్థాన్‌’ పేరుతో విల్లా ఫెస్ట్‌ 2018–19 నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top