కల్యాణం కమనీయం.. థాంక్యూ జగనన్నా.. ( ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

కల్యాణం కమనీయం.. థాంక్యూ జగనన్నా.. ( ఫొటోలు)

Published Tue, Sep 13 2022 3:53 PM | Updated 30 Min Ago

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
1/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
2/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
3/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
4/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
5/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
6/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
7/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
8/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
9/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
10/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
11/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
12/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
13/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
14/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
15/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
16/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

YSR Kalyanamasthu Shaadi Thofa Milk Shower To CM Jagan Photos - Sakshi
17/17

వైఎస్సార్‌ కల్యాణమస్తు, వైఎస్సార్‌ షాదీ తోఫా అమలుకు ఏపీ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కృతజ్ఞతగా సీఎం జగన్‌ చిత్రపటాలకు ప్రజలు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement