‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Published Fri, Jun 10 2022 8:34 AM | Updated 30 Min Ago

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
1/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
2/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
3/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
4/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
5/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
6/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
7/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
8/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
9/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
10/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
11/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
12/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
13/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
14/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos - Sakshi
15/15

Ante Sundaraniki Pre-Release Event Photos : ‘అంటే.. సుందరానికీ’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక (ఫోటోలు)

Advertisement
 
Advertisement