కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే | Sakshi
Sakshi News home page

కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Published Fri, Dec 24 2021 11:52 AM | Updated 30 Min Ago

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
1/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
2/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
3/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
4/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
5/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
6/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
7/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
8/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
9/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
10/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
11/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
12/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa To Visit Tirumala Temple - Sakshi
13/13

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa in tirumala : కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలంక ప్రధాని రాజపక్సే

Advertisement
 
Advertisement