ఫెమినా మిస్ ఇండియాగా సిని శెట్టి (ఫొటోలు) | Femina Miss India 2022 Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

ఫెమినా మిస్ ఇండియాగా సిని శెట్టి (ఫొటోలు)

Published Mon, Jul 4 2022 9:09 PM | Last Updated on

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
1/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
2/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
3/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
4/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
5/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
6/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
7/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
8/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
9/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
10/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Femina Miss India 2022 Photo Gallery - Sakshi
11/11

ఈ ఏడాది ఫెమినా మిస్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని కర్ణాటకకు చెందిన సినీ శెట్టి కైవసం చేసుకుంది.అన్నీ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన సినీ శెట్టి అందంలో విజేతగా నిలిచింది.

Advertisement
 
Advertisement