టాలెంట్‌ హంట్‌

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

 • మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్‌ మాల్‌లో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాలెంట్‌ హంట్‌’ సందడిగా సాగింది. వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పోటీల్లో తమ ప్రతిభ టాలెంట్‌ హంట్‌ కనబరిచారు. ఆడిషన్స్‌లో అనుపేంద్ర, అఖిల, ఈశ్వర్, రెఫ్యూస్‌ ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్స్‌ విజేతలకు ఒప్పో ఫోన్లు, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఈవెంట్‌లో నటి దీక్షాపంత్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top