వైభవంగా కోటి దీపోత్సవం | Sakshi
Sakshi News home page

వైభవంగా కోటి దీపోత్సవం

Published Sat, Nov 13 2021 12:33 PM | Updated 30 Min Ago

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
1/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
2/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
3/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
4/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
5/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
6/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
7/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
8/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
9/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
10/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
11/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Koti Deepotsavam 2021 Hyderabad HD Photos - Sakshi
12/12

కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే కోటి దీపోత్సవ వేడుక శుక్రవారం ఎన్‌టీఆర్‌ గ్రౌండ్‌లో వైభవంగా ప్రారంభమైంది

Advertisement
 
Advertisement