ఫ్యాషన్‌ ‘ఉత్సవ్‌’

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

 • ఈ నెల 3, 4 తేదీల్లో తాజ్‌కృష్ణా హోటల్‌లో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కర్టన్‌రైజర్‌ కార్యక్రమం అమీర్‌పేట్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్‌ మ్యారీగోల్డ్‌ హోటల్‌లో గురువారం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌వాక్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. జ్యువెలరీ, ఫ్యాషన్, ప్రాపర్టీ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చేందుకు వైశ్య బిజినెస్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఆధ్వర్యంలో ‘ఉత్సవ్‌ బజార్‌’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter


మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top