సెలబ్రిటీలు మెచ్చిన రోల్స్ రాయిస్ కార్లు - ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు (ఫోటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

సెలబ్రిటీలు మెచ్చిన రోల్స్ రాయిస్ కార్లు - ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు (ఫోటోలు)

Published Tue, Jun 20 2023 1:22 PM | Updated 30 Min Ago

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
1/34

సెలబ్రిటీలు మెచ్చిన రోల్స్ రాయిస్ కార్లు - ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు (ఫోటోలు)

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
2/34

Rolls-Royce 10 hp_1904–06

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
3/34

Rolls-Royce 15 hp_1905–05

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
4/34

Rolls-Royce 20 hp (1905)_1905–08

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
5/34

Rolls-Royce 30 hp_1905–07

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
6/34

Rolls-Royce V-8 (1905)_1905–06

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
7/34

Rolls-Royce Silver Ghost_1906–25

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
8/34

Rolls-Royce Twenty_1922–29

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
9/34

Rolls-Royce Phantom I_1925–29

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
10/34

Rolls-Royce 20/25_1929–36

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
11/34

Rolls-Royce Phantom II_1929–35

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
12/34

Rolls-Royce 25/30_1936–38

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
13/34

Rolls-Royce Phantom III_1936–39

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
14/34

Rolls-Royce Wraith (1938)_1938–39

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
15/34

Rolls-Royce Silver Wraith_1946–59

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
16/34

Rolls-Royce Silver Dawn_1949–55

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
17/34

Rolls-Royce Phantom IV_1950–56

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
18/34

Rolls-Royce Silver Cloud_1955–66

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
19/34

Rolls-Royce Phantom V_1959–68

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
20/34

Rolls-Royce Silver Shadow_1965–80

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
21/34

Rolls-Royce Phantom VI_1968–91

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
22/34

Rolls-Royce Corniche_1971–96

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
23/34

Rolls-Royce Silver Spirit_1980–2000

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
24/34

Rolls-Royce Phantom (seventh generation)_2003–2017

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
25/34

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé_2007–2016

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
26/34

Rolls-Royce Phantom Coupé_2008–2016

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
27/34

Rolls-Royce Ghost_2010

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
28/34

Rolls-Royce Wraith (2013)_2013–22

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
29/34

Rolls-Royce Dawn_2016–2022

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
30/34

Rolls-Royce Sweptail_2017

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
31/34

Rolls-Royce Phantom (eighth generation)_2017

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
32/34

Rolls-Royce Cullinan_2018

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
33/34

Rolls-Royce Boat Tail_2021

Evolution of Rolls Royce Cars Photo Gallery - Sakshi
34/34

Rolls-Royce Spectre_2023

Advertisement
 
Advertisement