అదిరింది అలెక్స్ మూవీ స్టిల్స్ | adirindi alex movie stills | Sakshi
Sakshi News home page

అదిరింది అలెక్స్ మూవీ స్టిల్స్

Published Wed, Jul 23 2014 6:34 PM | Last Updated on

adirindi alex movie stills - Sakshi
1/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
2/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
3/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
4/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
5/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
6/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
7/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
8/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
9/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
10/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
11/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
12/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
13/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

adirindi alex movie stills - Sakshi
14/14

జై ఆకాష్, ఎమిలీ జాక్సన్(లండన్), హాలీ జన్సన్(ఆస్త్రేలియా), సెజ్జల్ తారలుగా రహమత్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకం పై ఖాదర్ వల్లి నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అదిరింది అలెక్స్'. 50% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రానికి జై ఆకాష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  

Advertisement
 
Advertisement