రాజమండ్రి రూరల్‌లో వైఎస్‌ షర్మిల ఎన్నికల ప్రచారం

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 • ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్‌లోని ధవళేశ్వరం బస్టాండ్‌ సెంటర్‌ వైఎస్‌ షర్మిల రోడ్‌ షోను నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాజమండ్రి రూరల్‌ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆకుల వీర్రాజును, ఎంపీ అభ్యర్థి మార్గని భరత్‌ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter


మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top