కిక్కిరిసిపోతున్న తిరుమల కొండ.. ఎటు చూసిన భక్తులే ( ఫొటోలు) | Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

కిక్కిరిసిపోతున్న తిరుమల కొండ.. ఎటు చూసిన భక్తులే ( ఫొటోలు)

Published Sat, Sep 10 2022 7:34 PM | Last Updated on

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
1/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
2/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
3/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
4/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
5/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
6/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
7/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
8/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
9/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
10/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
11/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
12/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
13/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Heavy Rush At Tirumala Photo Gallery - Sakshi
14/14

వీకెండ్ కావడంతో అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు, ఊహించని రీతిలో‌ ఒక్కసారిగా పెరిగి భక్తుల రద్దీ.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement