ఏసియన్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ సందడి

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

 • ప్రముఖ నిర్మాణ, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ఏసియన్‌ గ్రూప్‌ ఆఫీస్‌లో రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి చేశారు. ఆఫీస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహన్ని నిమజ్జనానికి తరలించే కార్యక్రమంలో సంస్థ అధినేత సునీల్‌ నారంగ్‌తో పాటు విజయ్‌ దేవరకొండ, రాశీఖన్నా, దర్శకుడు క్రాంతి మాధవ్‌లు పాల్గొన్నారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter


మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top