కొత్తింట్లో అడుగుపెట్టిన బిగ్ బాస్ 2 విన్నర్ ఫొటోలు | Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

కొత్తింట్లో అడుగుపెట్టిన బిగ్ బాస్ 2 విన్నర్ ఫొటోలు

Published Sun, Jan 17 2021 5:38 PM | Last Updated on

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
1/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
2/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
3/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
4/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
5/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
6/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
7/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
8/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
9/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
10/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
11/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
12/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Big Boss winner Kaushal Manda house warming function Photo Gallery - Sakshi
13/13

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కౌశల్ మండా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడంతో పాటు కొత్తింట్లొ గృహ ప్రవేశం చేశారు.

Advertisement
 
Advertisement