శ్రీశైలంలో కోటి దీపోత్సవం | Sakshi
Sakshi News home page

శ్రీశైలంలో కోటి దీపోత్సవం

Published Sun, Nov 27 2016 10:46 PM | Updated 30 Min Ago

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
1/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
2/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
3/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
4/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
5/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
6/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
7/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
8/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
9/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

million dipotsavam in srisailam - Sakshi
10/10

మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం రాత్రి శ్రీశైల ఆలయప్రాంగణంలో కోటి దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లింగాకారం, త్రిశూలం, ఢమరుకం, ఓంకారం, స్వస్తిక్ అలంకారాల్లో ప్రమిదలను వెలిగించారు.

Advertisement
 
Advertisement