హెచ్‌ఐసీసీలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మానం ఫొటోలు | Sakshi
Sakshi News home page

హెచ్‌ఐసీసీలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మానం ఫొటోలు

Published Mon, Nov 8 2021 10:18 PM | Updated 30 Min Ago

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
1/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
2/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
3/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
4/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
5/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
6/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
7/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
8/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
9/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
10/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
11/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
12/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
13/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Minister KTR at TSIG Covid 19 Warriors Event at HICC Hyderabad Photo Gallery - Sakshi
14/14

హైదరాబాద్ నగరంలోని హెచ్‌ఐసీసీలో తెలంగాణ సోషల్‌ ఇంపాక్ట్‌ గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో కొవిడ్‌ వారియర్స్‌కు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది.

Advertisement

తప్పక చదవండి

 
Advertisement