అల్లూరి సీతారామరాజు వేషధారణలో చిన్నారులు (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

అల్లూరి సీతారామరాజు వేషధారణలో చిన్నారులు (ఫొటోలు)

Published Fri, Aug 12 2022 8:21 PM | Updated 30 Min Ago

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
1/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
2/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
3/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
4/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
5/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
6/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
7/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
8/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
9/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
10/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
11/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
12/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Alluri seetarama Raju get up for school events Photo Gallery - Sakshi
13/13

విజయవాడ సత్యనారాయణపురం వద్ద ఆజాదీ కా అమృత్‌ మహోత్సవ్‌లో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి సందర్బంగా అమరావతి బాలోత్సవం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన చిన్నారులు.

Advertisement
 
Advertisement