జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర (ఫొటోలు)

Published Thu, Nov 16 2023 9:33 PM | Updated 30 Min Ago

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
1/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
2/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
3/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
4/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
5/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
6/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
7/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
8/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
9/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
10/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
11/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
12/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
13/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
14/14

అశేష జన వాహినితో జైత్రయాత్రగా సామాజిక సాధికార యాత్ర విజయనగరం, కోనసీమ జిల్లాలో కొనసాగింది.అడుగడుగునా జనం బస్సు యాత్రలో వచ్చిన నేతలకు అపూర్వంగా స్వాగతించారు.

Advertisement
 
Advertisement