చల్లని సాయంత్రం సరదాగా కాసేపు.. రండి ఎక్స్‌పో పోదాం.. ఎంజాయ్‌ చేద్దాం | Sakshi
Sakshi News home page

చల్లని సాయంత్రం సరదాగా కాసేపు.. రండి ఎక్స్‌పో పోదాం.. ఎంజాయ్‌ చేద్దాం

Published Fri, Jan 7 2022 10:36 AM | Updated 30 Min Ago

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
1/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
2/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
3/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
4/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
5/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
6/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
7/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
8/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
9/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
10/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
11/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
12/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
13/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
14/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
15/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Vizag Expo At AU College Of Engineering Photo Gallery - Sakshi
16/16

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న వైజాగ్‌ ఎక్స్‌పో నగరవాసుల ఆనందానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. కుటుంబమంతా వచ్చి కాస్త ఆట పాటలతో గడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పక్షి లోకంలో విహరిస్తూ ఫొటోలు తీసుకుంటున్నారు. రైడ్‌లతో యువతరం గాల్లో తేలిపోతున్నారు. బోటింగ్, రోలర్‌కోస్టా, ఫ్రిజ్‌బీ, జెయింట్‌వీల్, స్నోవరల్డ్‌ ఇలా యువత సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో గడుపుతున్నారు.

Advertisement
 

తప్పక చదవండి

Advertisement