మిచౌంగ్‌ తుపాను : చెన్నైలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

మిచౌంగ్‌ తుపాను : చెన్నైలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Published Tue, Dec 5 2023 8:37 AM | Updated 30 Min Ago

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
1/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
2/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
3/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
4/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
5/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
6/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
7/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
8/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
9/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
10/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
11/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
12/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
13/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
14/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
15/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
16/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
17/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
18/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
19/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
20/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
21/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
22/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
23/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
24/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
25/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
26/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
27/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
28/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
29/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
30/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
31/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
32/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
33/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
34/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
35/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
36/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
37/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
38/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
39/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
40/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
41/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
42/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
43/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
44/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
45/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
46/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
47/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
48/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
49/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
50/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
51/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
52/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
53/54

Cyclone Michaung As Rain Floods Chennai - Sakshi
54/54

Advertisement
 
Advertisement