ధరమ్‌తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

 • సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు ధరమ్‌ తేజ్‌ తన 32వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ చిత్రానికి ‘చిత్రలహరి’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.కిశోర్‌ తిరుమల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌ కథానాయికగా నటించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter


మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top