దీపావళి వేడుకలో సెలబ్రెటీలు

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

 • దీపావళి పండుగను దేశమంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు కూడా ఈ దివాళిని ఆహ్లాదంగా జరుపుకున్నారు. అనుష్క శర్మ, కత్రినా కైఫ్‌, మెగా హీరోలు అల్లు అర్జున్‌, సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, మంచు మనోజ్‌, నాని, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్‌‌, రాశీ ఖన్నా తదితరులు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top