కోటి దీపోత్సవం | Sakshi
Sakshi News home page

కోటి దీపోత్సవం

Published Sun, Nov 11 2018 9:12 AM | Updated 30 Min Ago

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
1/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
2/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
3/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
4/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
5/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
6/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
7/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
8/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
9/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
10/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
11/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
12/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
13/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

koti deepotsavam Photo Gallery - Sakshi
14/14

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం సాయంత్రం ఎన్‌టీఆర్‌ స్టేడియంలో ఎన్‌టీవీ,భక్తి చానల్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్‌టీవీ అధినేత నరేంద్ర చౌదరి, పలువురు ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

Advertisement
 
Advertisement