ఏపీలో కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

ఏపీలో కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు)

Published Sat, Jan 20 2024 8:52 PM | Updated 30 Min Ago

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
1/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
2/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
3/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
4/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
5/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
6/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
7/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
8/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
9/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
10/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
11/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
12/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Honble Minster Roja Distributed Tourism ANd Cultural Artist ID Cards Photos - Sakshi
13/13

సాంస్కృతిక సంబరాల్లో గుర్తించిన కళాకారులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చర్యలు. అందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డుల పంపిణీ

Advertisement
 
Advertisement