'సైమా' సన్నాహక కార్యక్రమంలో తారల సందడి

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

 • వచ్చే నెల దుబాయ్ లో జరగనున్న సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్(సైమా) సన్నాహక కార్యక్రమంలో టాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు. సైమా అవార్డుల ప్రదానం వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో దుబాయ్ లో జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మాదాపూర్ లోని వెస్టిన్ హోటల్లో సన్నాహక(కర్టెన్ రైజర్) కార్యక్రమంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో తీసిన బెస్ట్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కి వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. 

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top