ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా సందడి | Sakshi
Sakshi News home page

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా సందడి

Published Sat, Oct 1 2016 7:30 PM | Updated 30 Min Ago

dusara hubbub at indrakiladri
1/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
2/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
3/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
4/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
5/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
6/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
7/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
8/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
9/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
10/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
11/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
12/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
13/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

dusara hubbub at indrakiladri
14/14

విజయవాడ :  దసరా సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పలువురు ప్రముఖులు దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

Advertisement
 
Advertisement