విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు) | Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics | Sakshi
Sakshi News home page

విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Published Mon, Mar 28 2022 12:40 PM | Last Updated on

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
1/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
2/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
3/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
4/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
5/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
6/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
7/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
8/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
9/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
10/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Pics - Sakshi
11/11

Yadagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple : విద్యుద్దీపాల వెలుగులతో యాదాద్రి క్షేత్రం.. (ఫొటోలు)

Advertisement
Advertisement
Advertisement