‘బ్రాండ్‌ బాబు’ స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ షో

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

 • వరుస విజయాలతో ఆకట్టుకుంటున్న మారుతి, కథ రచయితగానూ తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. నెక్ట్స్ నువ్వే సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన ప్రభాకర్‌ డైరెక్టర్‌గా, కన్నడ హీరో సుమంత్‌ శైలేంద్రను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. మారుతి కథతో తెరకెక్కిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ను ఈ రోజు (గురువారం) ఏర్పాటు చేశారు.

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top