వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్కి ప్రముఖుల నివాళి | A final adieu to V B Rajendra Prasad | Sakshi
Sakshi News home page

వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్కి ప్రముఖుల నివాళి

Published Tue, Jan 13 2015 5:38 PM | Last Updated on

A final adieu to V B Rajendra Prasad
1/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
2/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
3/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
4/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
5/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
6/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
7/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
8/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
9/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
10/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
11/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
12/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
13/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
14/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

A final adieu to V B Rajendra Prasad
15/15

జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అధినేత, ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత వీబీ రాజేంద్రప్రసాద్ కొంతకాలంగా  గొంతు కేన్సర్‌తో బాధపడుతు సోమవారం (12-1-15) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్ధం  ఫిలించాంబర్‌ కు తరలించారు.  పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.

Advertisement
Advertisement
Advertisement