ఉత్సాహంగా ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ | Sakshi
Sakshi News home page

ఉత్సాహంగా ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’

Published Mon, Jan 21 2019 9:15 AM | Updated 30 Min Ago

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
1/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
2/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
3/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
4/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
5/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
6/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
7/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
8/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
9/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
10/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
11/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
12/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Run for a girl child PHoto Gallery - Sakshi
13/13

సేవా భారతి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ‘రన్‌ ఫర్‌ ఏ గర్ల్‌ చైల్డ్‌’ పేరిట నిర్వహించిన 5కే రన్‌ ఉత్సాహంగా సాగింది. కార్యకమాన్ని కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘ్‌వల్‌ ప్రారంభించారు.

Advertisement

తప్పక చదవండి

 
Advertisement