చిన్నారుల చేతుల్లో మట్టి గణపతి (ఫొటోలు) | Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

చిన్నారుల చేతుల్లో మట్టి గణపతి (ఫొటోలు)

Published Sat, Aug 27 2022 9:31 PM | Last Updated on

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
1/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
2/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
3/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
4/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
5/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
6/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
7/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
8/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
9/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
10/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
11/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
12/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
13/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
14/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Clay Ganesha Making by Kids Photo Gallery - Sakshi
15/15

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. విజయవాడ సంగీత కళాశాలలో జరిగిన మట్టి గణపయ్య విగ్రహాల తయారీలో 400 మంది చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement