గవర్నర్‌ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం కావాలనే అవమానిస్తోందన్న ఈటల వ్యాఖ్యలతో..

ఏకీభవిస్తాం
61% (1683 votes)
ఏకీభవించం
35% (957 votes)
చెప్పలేం
4% (100 votes)
Total votes: 2740 

Back to Top