విదేశీ అతిథుల సందడి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

 • వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం రాయిన్‌పేట రాజసముద్రంలో విదేశీ పక్షులు ఫ్లెమింగో (రోహిత్‌ పక్షి) సందడి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఎక్కడా కనిపించని ఈ ఫ్లెమింగో ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. అడుగు మేర ఉన్న నీటిలో చేపలను వేటాడుతూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గురువారం చెరువు మొత్తం కలియదిరుగుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటుండగా ‘సాక్షి’ కెమెరాలో బంధించింది. – ఎం.యాదిరెడ్డి, స్టాఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్, వనపర్తి

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top