చిల్డ్రన్‌ స్పెషల్‌..

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

 • నగరానికి చెందిన ఫంకార్‌ ఇన్నోవేటివ్‌ మైండ్స్‌ క్లబ్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం చిల్డ్రన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. సిటీలోని ఓ హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో క్లబ్‌ సభ్యులు తమ చిన్నారులతో కలిసి ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తల్లులు, పిల్లలు.. ప్రత్యేక డ్రస్‌ కోడ్‌లో అలరించారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top