సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం' ఆడియో ఆవిష్కరణ

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

 • దిలీప్ కుమార్, ప్రియాల్ గోర్ జంటగా ఇండో ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో డా.సువర్ణ కొల్లా సమర్పణలో డా.కొల్లా నాగేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న చిత్రం సాహెబ్ సుబ్రమణ్యం. ఈ చిత్రం ద్వారా యం.యస్.నారాయణ తనయ శశికిరణ్ నారాయణ దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. షాన్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం శనివారం (21-06-14) తాజ్ దక్కన్ హోటల్లో జరిగింది.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top